TOPLU|YİĞİTKAN İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra müdürlüklerindeki icra takip işlerini kapsamaktadır.

TOPLU|YİĞİTKAN Bu işlemlerin takibi için sadece bu konuda uzmanlaşmış çalışan kadrosuyla hizmet vermektedir. İcra takipleri hakkında aşamalandırma sistemi kullanmakta olup, bu aşamalarla ilgili sürekli danışmanlık alan şirketlerine 3 aylık raporlar oluşturarak bilgi vermektedir.

TOPLU|YİĞİTKAN tarafından İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:
⦁ Alacağın Tahsili Amaçlı İcra ve İflas Takipleri
⦁ Borçlu ya da Alacaklı Müvekkiller ile Karşı Taraf Arasında Borç Tasfiye Görüşmeleri ve Yapılan Sulh Anlaşmalarının Protokole Bağlanması
⦁ Kıymetli Evraka İlişkin Alacağın İcra ve İflas Yoluyla Takibi
⦁ Borçlunun Malvarlığının Araştırılması, Haciz Tatbiki, Haczedilen Malların Paraya Çevrilmesi, Paraların Paylaştırılması, Sıra Cetveline İtiraz
⦁ Mahkemeden İhtiyati Haciz Kararı Alınması
⦁ İstihkak Davası ve Diğer İcra Hukuk Davaları
⦁ Hacizli veya Rehinli Menkul veya Gayrimenkul Satışı
⦁ İflas ve İflasın Ertelenmesi Davaları
⦁ İflas Sürecinin Hazırlık ve Kabul Aşamalarında İflas Plan Taslağı Oluşturulması
⦁ Borca ve Takibe İtiraz İşlemlerinin Yapılması
⦁ İtirazın Kaldırılması Davalarının Hazırlanması ve Takibi
⦁ Menfi Tespit ve İstirdat Davalarının Hazırlanması ve Takibi
⦁ İcra Ceza Davalarının Açılması
⦁ Kira Alacaklarına İlişkin İcra Takibi ve Tahliye Davasının Açılması,
⦁ Nafaka Alacaklarına İlişkin İcra Takibi Yapılması ve Tahsili