TOPLU|YİĞİTKAN, müvekkillerine, Miras hukukundan doğan veya doğacak olan ihtilafların çözümünde hizmet vermektedir. Miras hukuku, miras bırakanın (muris) ölümü veya gaipliği halinde onun intikale elverişli mal varlıklarının hayatta bulunan gerçek veya tüzel kişilere geçişini düzenleyen kuralları ve hükümleri içermektedir.

TOPLU|YİĞİTKAN tarafından Miras Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

⦁ Vasiyetname düzenlenmesi,
⦁ Mirasçılık Belgesi alınması,
⦁ Mirastan mal kaçırma (Muris muvazaası) davası,
⦁ Tenkis davası,
⦁ Mirasın reddi davası,
⦁ Mirastan çıkarmanın iptali davası,
⦁ Belirli bir mal vasiyetinin yerine getirilmesi davası,
⦁ Vasiyetnamenin iptali davası,
⦁ Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması davası,
⦁ Mirastan yoksunluk tasarrufunun iptaline ilişkin davalar,
⦁ Mirasın reddine ilişkin davalar,
⦁ Terekenin resmi defterinin tutulması,
⦁ Miras sebebiyle istihkak davası